Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Согласие
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jag håller helt med om att ...
Я полностью согласен, что...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Я совершенно не соголасен с...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... och ... är lika/olika när det gäller ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I motsats till ..., ... visar ...
И наоборот, ... показывает...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... till skillnad från ... är...
В отличие от...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... liknar ... när det gäller ...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... и ... различаются в понимании ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Первое...., второе, напротив, ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jag skulle säga att ...
Я бы предположил, что...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
För mig verkar det som att ...
Мне кажется, что...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Enligt min åsikt ...
Я считаю, что...
Henkilökohtainen mielipide
Från min synpunkt sett ...
По моему мнению...
Henkilökohtainen mielipide
Jag är av den uppfattningen att ...
Я придерживаюсь мнения, что...
Henkilökohtainen mielipide
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Я полагаю, что...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Låt oss nu analysera/undersöka ...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Нельзя не заметить, что ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Visserligen ... men ...
Согласен.., но...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Согласен,... , и тем неменее
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Tvärtom ...
Напротив,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Å ena sidan ...
С одной стороны
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Å andra sidan ...
С другой стороны...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trots ...
Несмотря на
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Trots att ...
Хотя...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Говоря научным языком...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
För övrigt/Förresten ...
Между прочим...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Dessutom ...
Более того...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti