Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jag håller helt med om att ...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I motsats till ..., ... visar ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... till skillnad från ... är...
... na rozdíl od... je/jsou...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... liknar ... när det gäller ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... a... se liší, pokud jde o...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
První... na rozdíl od druhého...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jag skulle säga att ...
Řekla bych, že...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
För mig verkar det som att ...
Zdá se mi, že...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Enligt min åsikt ...
Podle mého názoru...
Henkilökohtainen mielipide
Från min synpunkt sett ...
Z mého pohledu...
Henkilökohtainen mielipide
Jag är av den uppfattningen att ...
Jsem toho názoru, že...
Henkilökohtainen mielipide
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Visserligen ... men ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Tvärtom ...
Naopak/Naproti očekávání...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Å ena sidan ...
Na jedné straně...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Å andra sidan ...
Na druhé straně...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trots ...
Navzdory...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Trots att ...
Navzdory tomu, že...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Vědecky/Historicky vzato...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
För övrigt/Förresten ...
Mimochodem...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Dessutom ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti