Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jag håller helt med om att ...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Jeg er stærkt uenig i at...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I motsats till ..., ... visar ...
I modsætning til..., ...viser...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... till skillnad från ... är...
...i modsætning til... er...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... liknar ... när det gäller ...
...er lig... i forbindelse med
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jag skulle säga att ...
Jeg ville sige at...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
För mig verkar det som att ...
For mig virker det som om at...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Enligt min åsikt ...
Efter min mening...
Henkilökohtainen mielipide
Från min synpunkt sett ...
Fra mit synspunkt...
Henkilökohtainen mielipide
Jag är av den uppfattningen att ...
Jeg er af den mening at...
Henkilökohtainen mielipide
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Visserligen ... men ...
Indrømmet..., men...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Selvom, ikke desto mindre...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Tvärtom ...
Derimod,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Å ena sidan ...
På den ene side...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Å andra sidan ...
På den anden side...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trots ...
På trods af...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Trots att ...
Til trods for det faktum at...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Videnskabeligt/historisk set...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
För övrigt/Förresten ...
I øvrigt...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Dessutom ...
Endvidere...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti