Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jag håller helt med om att ...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... och ... är lika/olika när det gäller ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I motsats till ..., ... visar ...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... till skillnad från ... är...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... liknar ... när det gäller ...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jag skulle säga att ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
För mig verkar det som att ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Enligt min åsikt ...
제 생각에는, ...
Henkilökohtainen mielipide
Från min synpunkt sett ...
저의 관점에서는, ...
Henkilökohtainen mielipide
Jag är av den uppfattningen att ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Henkilökohtainen mielipide
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det är min åsikt att ... eftersom ...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Låt oss nu analysera/undersöka ...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Visserligen ... men ...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Tvärtom ...
반대로, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Å ena sidan ...
한편으로는 ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Å andra sidan ...
다른 한편으로는 ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trots ...
... 에도 불구하고, ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Trots att ...
... 한 사실에도 불구하고,
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
För övrigt/Förresten ...
부수적으로, ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Dessutom ...
게다가, ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti