Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
一般来说,我同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
我能理解他/她的观点。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jag håller helt med om att ...
我完全同意...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
我完全赞同...的观点。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
总的来说,我不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
我强烈不同意...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
我坚决反对...的观点
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... och ... är lika/olika när det gäller ...
就...方面,...和...相似/不同
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I motsats till ..., ... visar ...
和...比,...表明...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... till skillnad från ... är...
对比...,...是...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... liknar ... när det gäller ...
在...方面,...和...是相似的
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
在...方面,...和...不同
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
第一...,与此对比,第二...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
...和...的一个不同点是...,而...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jag skulle säga att ...
我想说的是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
För mig verkar det som att ...
对我来说,它像是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Enligt min åsikt ...
在我看来...
Henkilökohtainen mielipide
Från min synpunkt sett ...
我认为...
Henkilökohtainen mielipide
Jag är av den uppfattningen att ...
我的观点是...
Henkilökohtainen mielipide
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det är min åsikt att ... eftersom ...
我相信...,因为...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Låt oss nu analysera/undersöka ...
现在让我们分析/转到/研究...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Visserligen ... men ...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
...是对的,但是事实上...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Tvärtom ...
相反...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Å ena sidan ...
一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Å andra sidan ...
另一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trots ...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Trots att ...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
从科学/历史角度讲...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
För övrigt/Förresten ...
附带说一句...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Dessutom ...
此外...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti