Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jag håller helt med om att ...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I motsats till ..., ... visar ...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... till skillnad från ... är...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... liknar ... när det gäller ...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jag skulle säga att ...
Ik zou zeggen dat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
För mig verkar det som att ...
Het lijkt mij dat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Enligt min åsikt ...
Naar mijn mening ...
Henkilökohtainen mielipide
Från min synpunkt sett ...
Vanuit mijn standpunt ...
Henkilökohtainen mielipide
Jag är av den uppfattningen att ...
Ik ben van mening dat ...
Henkilökohtainen mielipide
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Visserligen ... men ...
Toegegeven ..., maar ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Tvärtom ...
Integendeel, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Å ena sidan ...
Enerzijds ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Å andra sidan ...
Anderzijds ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trots ...
Ondanks ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Trots att ...
Ondanks het feit dat ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
För övrigt/Förresten ...
Bijkomend ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Dessutom ...
Bovendien ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti