Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Je comprends son point de vue.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Je suis entièrement d'accord que...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Je cautionne entièrement l'idée que...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...and... sont similaires/différents au regard de...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En opposition avec..., ...montre...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., par contraste avec..., est/sont...
... na rozdíl od... je/jsou...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...est similaire à... en ce qui concerne...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...et... diffèrent en termes de...
... a... se liší, pokud jde o...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Le premier..., a contrario, le second...
První... na rozdíl od druhého...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Je dirais que...
Řekla bych, že...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Il me semble que...
Zdá se mi, že...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
À mon sens...
Podle mého názoru...
Henkilökohtainen mielipide
Selon mon point de vue...
Z mého pohledu...
Henkilökohtainen mielipide
Je suis d'opinion que...
Jsem toho názoru, že...
Henkilökohtainen mielipide
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
De l'avis général..., mais...
Nelze popřít, že..., ale ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il va de soi que..., cependant...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Au contraire, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
D'un coté...
Na jedné straně...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
D'un autre côté...
Na druhé straně...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
En dépit de...
Navzdory...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
En dépit du fait que...
Navzdory tomu, že...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Vědecky/Historicky vzato...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
À propos de...
Mimochodem...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
En outre...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti