Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Je comprends son point de vue.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Je suis entièrement d'accord que...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Je cautionne entièrement l'idée que...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...and... sont similaires/différents au regard de...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En opposition avec..., ...montre...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., par contraste avec..., est/sont...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...est similaire à... en ce qui concerne...
... muistuttaa ... suhteessa...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...et... diffèrent en termes de...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Le premier..., a contrario, le second...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Je dirais que...
Voisin sanoa, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Il me semble que...
Vaikuttaa siltä, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
À mon sens...
Mielestäni...
Henkilökohtainen mielipide
Selon mon point de vue...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Henkilökohtainen mielipide
Je suis d'opinion que...
Olen sitä mieltä, että...
Henkilökohtainen mielipide
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Uskon, että..., sillä...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
De l'avis général..., mais...
Kieltämättä..., mutta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il va de soi que..., cependant...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Au contraire, ...
Päinvastoin...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
D'un coté...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
D'un autre côté...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
En dépit de...
Huolimatta...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
En dépit du fait que...
Huolimatta siitä, että...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
À propos de...
Ohimennen...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
En outre...
Lisäksi...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti