Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Je comprends son point de vue.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Je suis entièrement d'accord que...
W pełni się zgadzam z...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Je cautionne entièrement l'idée que...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...and... sont similaires/différents au regard de...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En opposition avec..., ...montre...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., par contraste avec..., est/sont...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...est similaire à... en ce qui concerne...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...et... diffèrent en termes de...
....i...rożnią się pod względem...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Le premier..., a contrario, le second...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Je dirais que...
Powiedziałbym, że...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Il me semble que...
Wydaje mi się, że...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
À mon sens...
Moim zdaniem...
Henkilökohtainen mielipide
Selon mon point de vue...
Z mojego punktu widzenia...
Henkilökohtainen mielipide
Je suis d'opinion que...
Jestem zdania, że...
Henkilökohtainen mielipide
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
De l'avis général..., mais...
Wprawdzie..., ale...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il va de soi que..., cependant...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Au contraire, ...
Przeciwnie, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
D'un coté...
Z jednej strony...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
D'un autre côté...
Z drugiej strony...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
En dépit de...
Pomimo/Wbrew...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
En dépit du fait que...
Pomimo faktu, że...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
À propos de...
Nawiasem mówiąc, ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
En outre...
Ponadto...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti