Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
一般来说,我同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
人们较倾向于同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Je comprends son point de vue.
我能理解他/她的观点。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Je suis entièrement d'accord que...
我完全同意...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Je cautionne entièrement l'idée que...
我完全赞同...的观点。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
总的来说,我不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
人们较倾向于不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
我强烈不同意...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je suis fermement opposé à l'idée que...
我坚决反对...的观点
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...and... sont similaires/différents au regard de...
就...方面,...和...相似/不同
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En opposition avec..., ...montre...
和...比,...表明...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., par contraste avec..., est/sont...
对比...,...是...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...est similaire à... en ce qui concerne...
在...方面,...和...是相似的
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...et... diffèrent en termes de...
在...方面,...和...不同
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Le premier..., a contrario, le second...
第一...,与此对比,第二...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
...和...的一个不同点是...,而...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Je dirais que...
我想说的是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Il me semble que...
对我来说,它像是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
À mon sens...
在我看来...
Henkilökohtainen mielipide
Selon mon point de vue...
我认为...
Henkilökohtainen mielipide
Je suis d'opinion que...
我的观点是...
Henkilökohtainen mielipide
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Je suis persuadé intimement que... parce que...
我相信...,因为...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
现在让我们分析/转到/研究...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
De l'avis général..., mais...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
...是对的,但是事实上...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il va de soi que..., cependant...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Au contraire, ...
相反...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
D'un coté...
一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
D'un autre côté...
另一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
En dépit de...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
En dépit du fait que...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Scientifiquement/Historiquement parlant...
从科学/历史角度讲...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
À propos de...
附带说一句...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
En outre...
此外...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti