Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
One is very much inclined to agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
I can see his/her point.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
W pełni się zgadzam z...
I entirely agree that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
I strongly disagree that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
I am firmly opposed to the idea that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
…and…are similar/different as regards to…
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
In contrast to…, …shows…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
…by contrast with… is/are…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
…is similar to… in respect of…
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
....i...rożnią się pod względem...
…and… differ in terms of...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
The first…, by contrast, the second…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
One difference between… and… is that…, whereas…
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Powiedziałbym, że...
I would say that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Wydaje mi się, że...
It seems to me that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Moim zdaniem...
In my opinion…
Henkilökohtainen mielipide
Z mojego punktu widzenia...
From my point of view…
Henkilökohtainen mielipide
Jestem zdania, że...
I am of the opinion that…
Henkilökohtainen mielipide
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
It is my belief that… because…
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Let us now analyze/turn to/examine…
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Wprawdzie..., ale...
Admittedly…, but…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
It is true that…, yet the fact remains that…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Granted, …, nevertheless…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Przeciwnie, ...
On the contrary, …
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Z jednej strony...
On the one hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Z drugiej strony...
On the other hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Pomimo/Wbrew...
In spite of…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Pomimo faktu, że...
Despite the fact that…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Scientifically/Historically speaking…
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Nawiasem mówiąc, ...
Incidentally…
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Ponadto...
Furthermore…
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti