Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... giống với... ở chỗ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... và... khác nhau ở chỗ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Θα μπορούσα να πω ότι...
Tôi cho rằng...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Μου φαίνεται ότι...
Tôi thấy rằng...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Κατά την γνώμη μου...
Cá nhân tôi cho rằng...
Henkilökohtainen mielipide
Κατά την δική μου άποψη...
Theo quan điểm của tôi...
Henkilökohtainen mielipide
Είμαι της γνώμης ότι...
Tôi mang quan điểm rằng...
Henkilökohtainen mielipide
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Βεβαίως..., αλλά...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Αντιθέτως, ...
Trái lại,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Από τη μία...
Một mặt,...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Από την άλλη...
Mặt khác,...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Παρόλο που...
Mặc dù...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Παρά το γεγονός ότι...
Mặc dù/Bất chấp...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Παρεμπιπτόντως...
Nhân tiện/Nhân thể...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Επιπροσθέτως...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti