Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Jag håller helt med om att ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
I motsats till ..., ... visar ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
... till skillnad från ... är...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... liknar ... när det gäller ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Θα μπορούσα να πω ότι...
Jag skulle säga att ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Μου φαίνεται ότι...
För mig verkar det som att ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Κατά την γνώμη μου...
Enligt min åsikt ...
Henkilökohtainen mielipide
Κατά την δική μου άποψη...
Från min synpunkt sett ...
Henkilökohtainen mielipide
Είμαι της γνώμης ότι...
Jag är av den uppfattningen att ...
Henkilökohtainen mielipide
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Βεβαίως..., αλλά...
Visserligen ... men ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Αντιθέτως, ...
Tvärtom ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Από τη μία...
Å ena sidan ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Από την άλλη...
Å andra sidan ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Παρόλο που...
Trots ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Παρά το γεγονός ότι...
Trots att ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Παρεμπιπτόντως...
För övrigt/Förresten ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Επιπροσθέτως...
Dessutom ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti