Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Broadly speaking, I agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
One is very much inclined to agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
I can see his/her point.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
I entirely agree that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
One is very much inclined to disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
I strongly disagree that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
I am firmly opposed to the idea that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
…and…are similar/different as regards to…
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
In contrast to…, …shows…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
…by contrast with… is/are…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
…is similar to… in respect of…
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
…and… differ in terms of...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
The first…, by contrast, the second…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Θα μπορούσα να πω ότι...
I would say that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Μου φαίνεται ότι...
It seems to me that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Κατά την γνώμη μου...
In my opinion…
Henkilökohtainen mielipide
Κατά την δική μου άποψη...
From my point of view…
Henkilökohtainen mielipide
Είμαι της γνώμης ότι...
I am of the opinion that…
Henkilökohtainen mielipide
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
It is my belief that… because…
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Let us now analyze/turn to/examine…
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Βεβαίως..., αλλά...
Admittedly…, but…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
It is true that…, yet the fact remains that…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Granted, …, nevertheless…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Αντιθέτως, ...
On the contrary, …
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Από τη μία...
On the one hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Από την άλλη...
On the other hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Παρόλο που...
In spite of…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Παρά το γεγονός ότι...
Despite the fact that…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Scientifically/Historically speaking…
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Παρεμπιπτόντως...
Incidentally…
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Επιπροσθέτως...
Furthermore…
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti