Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... giống với... ở chỗ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... và... khác nhau ở chỗ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

.....라고 말하고 싶습니다.
Tôi cho rằng...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Tôi thấy rằng...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
제 생각에는, ...
Cá nhân tôi cho rằng...
Henkilökohtainen mielipide
저의 관점에서는, ...
Theo quan điểm của tôi...
Henkilökohtainen mielipide
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Tôi mang quan điểm rằng...
Henkilökohtainen mielipide
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Tôi tin rằng... bởi vì...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
반대로, ...
Trái lại,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
한편으로는 ...
Một mặt,...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
다른 한편으로는 ...
Mặt khác,...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
... 에도 불구하고, ...
Mặc dù...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
... 한 사실에도 불구하고,
Mặc dù/Bất chấp...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
부수적으로, ...
Nhân tiện/Nhân thể...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
게다가, ...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti