Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
一般来说,我同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
人们较倾向于同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
我能理解他/她的观点。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
我完全同意...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
我完全赞同...的观点。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
总的来说,我不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
我强烈不同意...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
我坚决反对...的观点
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
就...方面,...和...相似/不同
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
和...比,...表明...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
对比...,...是...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
在...方面,...和...是相似的
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
在...方面,...和...不同
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
第一...,与此对比,第二...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
...和...的一个不同点是...,而...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

.....라고 말하고 싶습니다.
我想说的是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
对我来说,它像是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
제 생각에는, ...
在我看来...
Henkilökohtainen mielipide
저의 관점에서는, ...
我认为...
Henkilökohtainen mielipide
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
我的观点是...
Henkilökohtainen mielipide
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
我相信...,因为...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
现在让我们分析/转到/研究...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
...清楚了,让我们把注意力转到...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
... 을 인정합니다. 하지만, ...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
...是对的,但是事实上...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... 라고 하더라도, .... 입니다.
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
반대로, ...
相反...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
한편으로는 ...
一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
다른 한편으로는 ...
另一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
... 에도 불구하고, ...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
... 한 사실에도 불구하고,
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
从科学/历史角度讲...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
부수적으로, ...
附带说一句...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
게다가, ...
此外...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti