Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
In tegenstelling tot ..., toont ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

.....라고 말하고 싶습니다.
Ik zou zeggen dat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Het lijkt mij dat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
제 생각에는, ...
Naar mijn mening ...
Henkilökohtainen mielipide
저의 관점에서는, ...
Vanuit mijn standpunt ...
Henkilökohtainen mielipide
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Ik ben van mening dat ...
Henkilökohtainen mielipide
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Toegegeven ..., maar ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
반대로, ...
Integendeel, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
한편으로는 ...
Enerzijds ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
다른 한편으로는 ...
Anderzijds ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
... 에도 불구하고, ...
Ondanks ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
... 한 사실에도 불구하고,
Ondanks het feit dat ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
부수적으로, ...
Bijkomend ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
게다가, ...
Bovendien ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti