Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

一般来说,我同意...,因为...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
人们较倾向于同意...,因为...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
我能理解他/她的观点。
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
我完全同意...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
我完全赞同...的观点。
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

总的来说,我不同意...,因为...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
人们较倾向于不同意...,因为...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我明白他的意思,但是完全不同意。
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
我强烈不同意...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我坚决反对...的观点
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

就...方面,...和...相似/不同
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
和...比,...表明...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
对比...,...是...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
在...方面,...和...是相似的
... giống với... ở chỗ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
在...方面,...和...不同
... và... khác nhau ở chỗ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
第一...,与此对比,第二...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...和...的一个不同点是...,而...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

我想说的是...
Tôi cho rằng...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
对我来说,它像是...
Tôi thấy rằng...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
在我看来...
Cá nhân tôi cho rằng...
Henkilökohtainen mielipide
我认为...
Theo quan điểm của tôi...
Henkilökohtainen mielipide
我的观点是...
Tôi mang quan điểm rằng...
Henkilökohtainen mielipide
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
我相信...,因为...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

现在让我们分析/转到/研究...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...清楚了,让我们把注意力转到...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
诚然...,但是...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
...是对的,但是事实上...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
诚然...,但是...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
相反...
Trái lại,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方面...
Một mặt,...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
另一方面...
Mặt khác,...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
尽管...
Mặc dù...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
尽管...
Mặc dù/Bất chấp...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
从科学/历史角度讲...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
附带说一句...
Nhân tiện/Nhân thể...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
此外...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti