Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

一般来说,我同意...,因为...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
人们较倾向于同意...,因为...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
我能理解他/她的观点。
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
我完全同意...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
我完全赞同...的观点。
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

总的来说,我不同意...,因为...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
人们较倾向于不同意...,因为...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我明白他的意思,但是完全不同意。
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
我强烈不同意...
Jeg er stærkt uenig i at...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我坚决反对...的观点
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

就...方面,...和...相似/不同
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
和...比,...表明...
I modsætning til..., ...viser...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
对比...,...是...
...i modsætning til... er...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
在...方面,...和...是相似的
...er lig... i forbindelse med
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
在...方面,...和...不同
...og... er forskellige med hensyn til...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
第一...,与此对比,第二...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...和...的一个不同点是...,而...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

我想说的是...
Jeg ville sige at...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
对我来说,它像是...
For mig virker det som om at...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
在我看来...
Efter min mening...
Henkilökohtainen mielipide
我认为...
Fra mit synspunkt...
Henkilökohtainen mielipide
我的观点是...
Jeg er af den mening at...
Henkilökohtainen mielipide
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
我相信...,因为...
Det er min opfattelse at... fordi...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

现在让我们分析/转到/研究...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...清楚了,让我们把注意力转到...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
诚然...,但是...
Indrømmet..., men...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
...是对的,但是事实上...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
诚然...,但是...
Selvom, ikke desto mindre...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
相反...
Derimod,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方面...
På den ene side...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
另一方面...
På den anden side...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
尽管...
På trods af...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
尽管...
Til trods for det faktum at...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
从科学/历史角度讲...
Videnskabeligt/historisk set...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
附带说一句...
I øvrigt...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
此外...
Endvidere...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti