Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

一般来说,我同意...,因为...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
人们较倾向于同意...,因为...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
我能理解他/她的观点。
Je comprends son point de vue.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
我完全同意...
Je suis entièrement d'accord que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
我完全赞同...的观点。
Je cautionne entièrement l'idée que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

总的来说,我不同意...,因为...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
人们较倾向于不同意...,因为...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我明白他的意思,但是完全不同意。
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
我强烈不同意...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我坚决反对...的观点
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

就...方面,...和...相似/不同
...and... sont similaires/différents au regard de...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
和...比,...表明...
En opposition avec..., ...montre...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
对比...,...是...
..., par contraste avec..., est/sont...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
在...方面,...和...是相似的
...est similaire à... en ce qui concerne...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
在...方面,...和...不同
...et... diffèrent en termes de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
第一...,与此对比,第二...
Le premier..., a contrario, le second...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...和...的一个不同点是...,而...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

我想说的是...
Je dirais que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
对我来说,它像是...
Il me semble que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
在我看来...
À mon sens...
Henkilökohtainen mielipide
我认为...
Selon mon point de vue...
Henkilökohtainen mielipide
我的观点是...
Je suis d'opinion que...
Henkilökohtainen mielipide
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
我相信...,因为...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

现在让我们分析/转到/研究...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...清楚了,让我们把注意力转到...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
诚然...,但是...
De l'avis général..., mais...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
...是对的,但是事实上...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
诚然...,但是...
Il va de soi que..., cependant...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
相反...
Au contraire, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方面...
D'un coté...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
另一方面...
D'un autre côté...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
尽管...
En dépit de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
尽管...
En dépit du fait que...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
从科学/历史角度讲...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
附带说一句...
À propos de...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
此外...
En outre...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti