Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

一般来说,我同意...,因为...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
人们较倾向于同意...,因为...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
我能理解他/她的观点。
Ik begrijp zijn/haar punt.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
我完全同意...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
我完全赞同...的观点。
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

总的来说,我不同意...,因为...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
人们较倾向于不同意...,因为...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我明白他的意思,但是完全不同意。
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
我强烈不同意...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我坚决反对...的观点
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

就...方面,...和...相似/不同
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
和...比,...表明...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
对比...,...是...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
在...方面,...和...是相似的
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
在...方面,...和...不同
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
第一...,与此对比,第二...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...和...的一个不同点是...,而...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

我想说的是...
Ik zou zeggen dat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
对我来说,它像是...
Het lijkt mij dat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
在我看来...
Naar mijn mening ...
Henkilökohtainen mielipide
我认为...
Vanuit mijn standpunt ...
Henkilökohtainen mielipide
我的观点是...
Ik ben van mening dat ...
Henkilökohtainen mielipide
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
我相信...,因为...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

现在让我们分析/转到/研究...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...清楚了,让我们把注意力转到...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
诚然...,但是...
Toegegeven ..., maar ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
...是对的,但是事实上...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
诚然...,但是...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
相反...
Integendeel, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方面...
Enerzijds ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
另一方面...
Anderzijds ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
尽管...
Ondanks ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
尽管...
Ondanks het feit dat ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
从科学/历史角度讲...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
附带说一句...
Bijkomend ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
此外...
Bovendien ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti