Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Si può comprendere il punto di vista di...
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Sostengo l'idea secondo la quale...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
A differenza di..., ... mostra...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
In contrasto con..., .... è...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... è simile a ... in quanto entrambi...
... muistuttaa ... suhteessa...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... e... differiscono in termini di...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Si potrebbe dunque affermare che...
Voisin sanoa, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Vaikuttaa siltä, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Secondo il mio punto di vista...
Mielestäni...
Henkilökohtainen mielipide
Da una prospettiva prettamente personale...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Henkilökohtainen mielipide
Sono dell'idea che...
Olen sitä mieltä, että...
Henkilökohtainen mielipide
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Uskon, että..., sillä...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Spostando l'attenzione verso...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kieltämättä..., mutta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Al contrario...
Päinvastoin...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Da un lato...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Dall'altro...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
A dispetto di...
Huolimatta...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Nonostante si ritenga che...
Huolimatta siitä, että...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Scientificamente/Storicamente...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
A tal proposito...
Ohimennen...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Inoltre...
Lisäksi...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti