Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik begrijp zijn/haar punt.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
In tegenstelling tot ..., toont ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... na rozdíl od... je/jsou...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... a... se liší, pokud jde o...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
První... na rozdíl od druhého...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ik zou zeggen dat ...
Řekla bych, že...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Het lijkt mij dat ...
Zdá se mi, že...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Naar mijn mening ...
Podle mého názoru...
Henkilökohtainen mielipide
Vanuit mijn standpunt ...
Z mého pohledu...
Henkilökohtainen mielipide
Ik ben van mening dat ...
Jsem toho názoru, že...
Henkilökohtainen mielipide
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Toegegeven ..., maar ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Integendeel, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Enerzijds ...
Na jedné straně...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Anderzijds ...
Na druhé straně...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Ondanks ...
Navzdory...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ondanks het feit dat ...
Navzdory tomu, že...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Vědecky/Historicky vzato...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Bijkomend ...
Mimochodem...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Bovendien ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti