Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik begrijp zijn/haar punt.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
In tegenstelling tot ..., toont ...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... muistuttaa ... suhteessa...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ik zou zeggen dat ...
Voisin sanoa, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Het lijkt mij dat ...
Vaikuttaa siltä, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Naar mijn mening ...
Mielestäni...
Henkilökohtainen mielipide
Vanuit mijn standpunt ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Henkilökohtainen mielipide
Ik ben van mening dat ...
Olen sitä mieltä, että...
Henkilökohtainen mielipide
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Uskon, että..., sillä...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Toegegeven ..., maar ...
Kieltämättä..., mutta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Integendeel, ...
Päinvastoin...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Enerzijds ...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Anderzijds ...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Ondanks ...
Huolimatta...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ondanks het feit dat ...
Huolimatta siitä, että...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Bijkomend ...
Ohimennen...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Bovendien ...
Lisäksi...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti