Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik begrijp zijn/haar punt.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
In tegenstelling tot ..., toont ...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ik zou zeggen dat ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Het lijkt mij dat ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Naar mijn mening ...
제 생각에는, ...
Henkilökohtainen mielipide
Vanuit mijn standpunt ...
저의 관점에서는, ...
Henkilökohtainen mielipide
Ik ben van mening dat ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Henkilökohtainen mielipide
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Toegegeven ..., maar ...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Integendeel, ...
반대로, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Enerzijds ...
한편으로는 ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Anderzijds ...
다른 한편으로는 ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Ondanks ...
... 에도 불구하고, ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ondanks het feit dat ...
... 한 사실에도 불구하고,
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Bijkomend ...
부수적으로, ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Bovendien ...
게다가, ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti