Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
一般来说,我同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
人们较倾向于同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik begrijp zijn/haar punt.
我能理解他/她的观点。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
我完全同意...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
我完全赞同...的观点。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
总的来说,我不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
我强烈不同意...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
我坚决反对...的观点
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
就...方面,...和...相似/不同
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
In tegenstelling tot ..., toont ...
和...比,...表明...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
对比...,...是...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
在...方面,...和...是相似的
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
在...方面,...和...不同
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
第一...,与此对比,第二...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
...和...的一个不同点是...,而...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ik zou zeggen dat ...
我想说的是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Het lijkt mij dat ...
对我来说,它像是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Naar mijn mening ...
在我看来...
Henkilökohtainen mielipide
Vanuit mijn standpunt ...
我认为...
Henkilökohtainen mielipide
Ik ben van mening dat ...
我的观点是...
Henkilökohtainen mielipide
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
我相信...,因为...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
现在让我们分析/转到/研究...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Toegegeven ..., maar ...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
...是对的,但是事实上...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Integendeel, ...
相反...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Enerzijds ...
一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Anderzijds ...
另一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Ondanks ...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ondanks het feit dat ...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
从科学/历史角度讲...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Bijkomend ...
附带说一句...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Bovendien ...
此外...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti