Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
One is very much inclined to agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik begrijp zijn/haar punt.
I can see his/her point.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
I entirely agree that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
I strongly disagree that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
I am firmly opposed to the idea that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
…and…are similar/different as regards to…
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
In tegenstelling tot ..., toont ...
In contrast to…, …shows…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
…by contrast with… is/are…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
…is similar to… in respect of…
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
…and… differ in terms of...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
The first…, by contrast, the second…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ik zou zeggen dat ...
I would say that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Het lijkt mij dat ...
It seems to me that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Naar mijn mening ...
In my opinion…
Henkilökohtainen mielipide
Vanuit mijn standpunt ...
From my point of view…
Henkilökohtainen mielipide
Ik ben van mening dat ...
I am of the opinion that…
Henkilökohtainen mielipide
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
It is my belief that… because…
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Let us now analyze/turn to/examine…
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Toegegeven ..., maar ...
Admittedly…, but…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Granted, …, nevertheless…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Integendeel, ...
On the contrary, …
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Enerzijds ...
On the one hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Anderzijds ...
On the other hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Ondanks ...
In spite of…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ondanks het feit dat ...
Despite the fact that…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Scientifically/Historically speaking…
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Bijkomend ...
Incidentally…
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Bovendien ...
Furthermore…
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti