Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
... giống với... ở chỗ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
... và... khác nhau ở chỗ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
Tôi cho rằng...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
Tôi thấy rằng...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
Cá nhân tôi cho rằng...
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
Theo quan điểm của tôi...
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
Tôi mang quan điểm rằng...
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
Trái lại,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
Một mặt,...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
Mặt khác,...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
Mặc dù...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
Mặc dù/Bất chấp...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
Nhân tiện/Nhân thể...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti