Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
... na rozdíl od... je/jsou...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
... a... se liší, pokud jde o...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
První... na rozdíl od druhého...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
Řekla bych, že...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
Zdá se mi, že...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
Podle mého názoru...
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
Z mého pohledu...
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
Jsem toho názoru, že...
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
Nelze popřít, že..., ale ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
Na jedné straně...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
Na druhé straně...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
Navzdory...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
Navzdory tomu, že...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
Vědecky/Historicky vzato...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
Mimochodem...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti