Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
ฉันยอมรับว่า...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
ฉันจะพูดว่า...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
ดูเหมือนว่า...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
ยอมรับ...แต่...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
ในทางตรงกันข้าม...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
ในอีกด้านหนึ่ง...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
ถึงแม้ว่า...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
ถึงแม้ว่า...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
โดยบังเอิญ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
นอกจากนี้...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti