Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
... muistuttaa ... suhteessa...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
Voisin sanoa, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
Vaikuttaa siltä, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
Mielestäni...
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
Olen sitä mieltä, että...
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Uskon, että..., sillä...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
Kieltämättä..., mutta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
Päinvastoin...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
Huolimatta...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
Huolimatta siitä, että...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
Ohimennen...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
Lisäksi...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti