Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
Ich stimme völlig zu, dass...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
Ich würde sagen, dass...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
Es scheint mir, dass...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
Meiner Meinung nach...
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
Von meinem Standpunkt aus...
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
Ich bin der Ansicht, dass...
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
Zugegebenermaßen... , aber...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
Im Gegenteil...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
Einerseits...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
Andererseits...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
Trotz...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
Im Übrigen...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
Darüber hinaus...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti