Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Je comprends son point de vue.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
Je suis entièrement d'accord que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
En opposition avec..., ...montre...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
..., par contraste avec..., est/sont...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
...et... diffèrent en termes de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
Le premier..., a contrario, le second...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
Je dirais que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
Il me semble que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
À mon sens...
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
Selon mon point de vue...
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
Je suis d'opinion que...
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
De l'avis général..., mais...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
Il va de soi que..., cependant...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
Au contraire, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
D'un coté...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
D'un autre côté...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
En dépit de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
En dépit du fait que...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
À propos de...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
En outre...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti