Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
.....라고 말하고 싶습니다.
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
제 생각에는, ...
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
저의 관점에서는, ...
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
반대로, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
한편으로는 ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
다른 한편으로는 ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
... 에도 불구하고, ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
... 한 사실에도 불구하고,
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
부수적으로, ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
게다가, ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti