Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
言っていることはもっともだ。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
・・・・に同意している。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
心から・・・・という意見を支持する。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
・・・・に強く反対である。
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
・・・・という意見に断固として反対する。
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
・・・・と言えるかもしれない。
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
・・・・のように見受けられる。
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
私の意見では、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
私の見方だと、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
私の意見としては、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
確かにそうだが、しかし・・・・
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
それどころか、・・・・
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
一方では・・・・
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
しかしその一方で・・・・
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
・・・・にもかかわらず
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
ちなみに、・・・・
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
その上・・・・
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti