Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
Ik zou zeggen dat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
Het lijkt mij dat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
Naar mijn mening ...
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
Vanuit mijn standpunt ...
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
Ik ben van mening dat ...
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
Toegegeven ..., maar ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
Integendeel, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
Enerzijds ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
Anderzijds ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
Ondanks ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
Ondanks het feit dat ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
Bijkomend ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
Bovendien ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti