Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
En términos generales, coincido con X porque...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Comprendo su planteamiento...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
Coincido totalmente en que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Respaldo completamente la idea de que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
Difiero completamente en relación a...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
En contraste con..., ... muestra...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
... en contraste con... es/son...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
... es similar a... en lo referente a...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
... y... difieren en relación a...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
Podría decir que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
A mi parecer...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
En mi opinión...
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
Desde mi punto de vista...
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
Soy de la opinión de que...
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
A mi parecer... debido a que...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
Es cierto que..., pero...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
Por el contrario,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
Por una parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
Por otra parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
A pesar de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
A pesar de que...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
Cabe acotar...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
Además,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti