Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Broadly speaking, I agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
One is very much inclined to agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
I can see his/her point.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
I entirely agree that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
One is very much inclined to disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
I strongly disagree that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
I am firmly opposed to the idea that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
…and…are similar/different as regards to…
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
In contrast to…, …shows…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
…by contrast with… is/are…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
…is similar to… in respect of…
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
…and… differ in terms of...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
The first…, by contrast, the second…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
One difference between… and… is that…, whereas…
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
I would say that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
It seems to me that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
In my opinion…
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
From my point of view…
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
I am of the opinion that…
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
It is my belief that… because…
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Let us now analyze/turn to/examine…
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
Admittedly…, but…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
It is true that…, yet the fact remains that…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
Granted, …, nevertheless…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
On the contrary, …
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
On the one hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
On the other hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
In spite of…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
Despite the fact that…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
Scientifically/Historically speaking…
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
Incidentally…
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
Furthermore…
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti