Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En términos generales, coincido con X porque...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Uno tiende a concordar con X ya que...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Comprendo su planteamiento...
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Coincido totalmente en que...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Respaldo completamente la idea de que...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Difiero completamente en relación a...
Jeg er stærkt uenig i at...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En contraste con..., ... muestra...
I modsætning til..., ...viser...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... en contraste con... es/son...
...i modsætning til... er...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... es similar a... en lo referente a...
...er lig... i forbindelse med
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... y... difieren en relación a...
...og... er forskellige med hensyn til...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Podría decir que...
Jeg ville sige at...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
A mi parecer...
For mig virker det som om at...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
En mi opinión...
Efter min mening...
Henkilökohtainen mielipide
Desde mi punto de vista...
Fra mit synspunkt...
Henkilökohtainen mielipide
Soy de la opinión de que...
Jeg er af den mening at...
Henkilökohtainen mielipide
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
A mi parecer... debido a que...
Det er min opfattelse at... fordi...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Es cierto que..., pero...
Indrømmet..., men...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Selvom, ikke desto mindre...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Por el contrario,...
Derimod,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Por una parte...
På den ene side...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Por otra parte...
På den anden side...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
A pesar de...
På trods af...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
A pesar de que...
Til trods for det faktum at...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Videnskabeligt/historisk set...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Cabe acotar...
I øvrigt...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Además,...
Endvidere...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti