Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En términos generales, coincido con X porque...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Uno tiende a concordar con X ya que...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Comprendo su planteamiento...
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Coincido totalmente en que...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Respaldo completamente la idea de que...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Difiero completamente en relación a...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Me opongo firmemente a la idea de que...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En contraste con..., ... muestra...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... en contraste con... es/son...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... es similar a... en lo referente a...
... muistuttaa ... suhteessa...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... y... difieren en relación a...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Podría decir que...
Voisin sanoa, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
A mi parecer...
Vaikuttaa siltä, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
En mi opinión...
Mielestäni...
Henkilökohtainen mielipide
Desde mi punto de vista...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Henkilökohtainen mielipide
Soy de la opinión de que...
Olen sitä mieltä, että...
Henkilökohtainen mielipide
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
A mi parecer... debido a que...
Uskon, että..., sillä...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Es cierto que..., pero...
Kieltämättä..., mutta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Por el contrario,...
Päinvastoin...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Por una parte...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Por otra parte...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
A pesar de...
Huolimatta...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
A pesar de que...
Huolimatta siitä, että...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Cabe acotar...
Ohimennen...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Además,...
Lisäksi...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti