Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En términos generales, coincido con X porque...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Uno tiende a concordar con X ya que...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Comprendo su planteamiento...
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Coincido totalmente en que...
Jag håller helt med om att ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Respaldo completamente la idea de que...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Difiero completamente en relación a...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En contraste con..., ... muestra...
I motsats till ..., ... visar ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... en contraste con... es/son...
... till skillnad från ... är...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... es similar a... en lo referente a...
... liknar ... när det gäller ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... y... difieren en relación a...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Podría decir que...
Jag skulle säga att ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
A mi parecer...
För mig verkar det som att ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
En mi opinión...
Enligt min åsikt ...
Henkilökohtainen mielipide
Desde mi punto de vista...
Från min synpunkt sett ...
Henkilökohtainen mielipide
Soy de la opinión de que...
Jag är av den uppfattningen att ...
Henkilökohtainen mielipide
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
A mi parecer... debido a que...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Es cierto que..., pero...
Visserligen ... men ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Por el contrario,...
Tvärtom ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Por una parte...
Å ena sidan ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Por otra parte...
Å andra sidan ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
A pesar de...
Trots ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
A pesar de que...
Trots att ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Cabe acotar...
För övrigt/Förresten ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Además,...
Dessutom ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti