Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En términos generales, coincido con X porque...
一般来说,我同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Uno tiende a concordar con X ya que...
人们较倾向于同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Comprendo su planteamiento...
我能理解他/她的观点。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Coincido totalmente en que...
我完全同意...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Respaldo completamente la idea de que...
我完全赞同...的观点。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
总的来说,我不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
人们较倾向于不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Difiero completamente en relación a...
我强烈不同意...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Me opongo firmemente a la idea de que...
我坚决反对...的观点
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
就...方面,...和...相似/不同
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En contraste con..., ... muestra...
和...比,...表明...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... en contraste con... es/son...
对比...,...是...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... es similar a... en lo referente a...
在...方面,...和...是相似的
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... y... difieren en relación a...
在...方面,...和...不同
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
第一...,与此对比,第二...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
...和...的一个不同点是...,而...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Podría decir que...
我想说的是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
A mi parecer...
对我来说,它像是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
En mi opinión...
在我看来...
Henkilökohtainen mielipide
Desde mi punto de vista...
我认为...
Henkilökohtainen mielipide
Soy de la opinión de que...
我的观点是...
Henkilökohtainen mielipide
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
A mi parecer... debido a que...
我相信...,因为...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
现在让我们分析/转到/研究...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Es cierto que..., pero...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
...是对的,但是事实上...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Por el contrario,...
相反...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Por una parte...
一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Por otra parte...
另一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
A pesar de...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
A pesar de que...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Desde el punto de vista científico / histórico...
从科学/历史角度讲...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Cabe acotar...
附带说一句...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Además,...
此外...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti