Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En términos generales, coincido con X porque...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Uno tiende a concordar con X ya que...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Comprendo su planteamiento...
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Coincido totalmente en que...
Mi tute konsentas, ke...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Respaldo completamente la idea de que...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Difiero completamente en relación a...
Mi tute malkonsentas, ke...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Me opongo firmemente a la idea de que...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En contraste con..., ... muestra...
En kontrasto al..., ...montras...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... en contraste con... es/son...
...per kontrasto kun...estas...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... es similar a... en lo referente a...
...estas simila al... rilate...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... y... difieren en relación a...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
La unua..., kontraste, la dua...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Podría decir que...
Mi dirus, ke...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
A mi parecer...
Ŝajnas al mi, ke...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
En mi opinión...
Miaopinie…
Henkilökohtainen mielipide
Desde mi punto de vista...
El mia vidpunkto...
Henkilökohtainen mielipide
Soy de la opinión de que...
Mi estas de la opinio, ke...
Henkilökohtainen mielipide
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
A mi parecer... debido a que...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Es cierto que..., pero...
Certe..., sed...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Koncedita, ..., tamen...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Por el contrario,...
Kontraŭe, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Por una parte...
Unuflanke...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Por otra parte...
Aliflanke…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
A pesar de...
Malgraŭ…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
A pesar de que...
Malgraŭ la fakto ke...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Science/Historie parolanta...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Cabe acotar...
Parenteze...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Además,...
Krome...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti