Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Broadly speaking, I agree with… because…
一般来说,我同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
One is very much inclined to agree with… because…
人们较倾向于同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
I can see his/her point.
我能理解他/她的观点。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
I entirely agree that…
我完全同意...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
I endorse wholeheartedly the opinion that…
我完全赞同...的观点。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Broadly speaking, I disagree with… because…
总的来说,我不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
One is very much inclined to disagree with… because…
人们较倾向于不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
I can see his point, but disagree with it entirely.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
I strongly disagree that…
我强烈不同意...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
I am firmly opposed to the idea that…
我坚决反对...的观点
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

…and…are similar/different as regards to…
就...方面,...和...相似/不同
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
In contrast to…, …shows…
和...比,...表明...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
…by contrast with… is/are…
对比...,...是...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
…is similar to… in respect of…
在...方面,...和...是相似的
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
…and… differ in terms of...
在...方面,...和...不同
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
The first…, by contrast, the second…
第一...,与此对比,第二...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
One of the main similarities/differences between… and… is that…
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
One difference between… and… is that…, whereas…
...和...的一个不同点是...,而...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

I would say that…
我想说的是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
It seems to me that…
对我来说,它像是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
In my opinion…
在我看来...
Henkilökohtainen mielipide
From my point of view…
我认为...
Henkilökohtainen mielipide
I am of the opinion that…
我的观点是...
Henkilökohtainen mielipide
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
It is my belief that… because…
我相信...,因为...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Let us now analyze/turn to/examine…
现在让我们分析/转到/研究...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
...清楚了,让我们把注意力转到...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Admittedly…, but…
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
It is true that…, yet the fact remains that…
...是对的,但是事实上...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Granted, …, nevertheless…
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On the contrary, …
相反...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
On the one hand…
一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
On the other hand…
另一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
In spite of…
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Despite the fact that…
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Scientifically/Historically speaking…
从科学/历史角度讲...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Incidentally…
附带说一句...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Furthermore…
此外...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti