Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
The graphs show a plateau at the level of…
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Within the picture is contained…
Kuvan esittely
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
This diagram represents…and therefore shows that…
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
The shape of the graph demonstrates that…
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
The graph can thus be used to predict…
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Hình... minh họa...
Figure…representing…
Kaavion alla oleva teksti
Hình... thể hiện...
Figure…showing…
Kaavion alla oleva teksti
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram…examining…
Kaavion alla oleva teksti
Biểu đồ... mô tả...
Diagram…depicting…
Kaavion alla oleva teksti