Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Графики изображают прямую на уровне...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
На рисунке мы можем увидеть...
Bilden visar ...
Kuvan esittely
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Форма графика показывает, что...
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

... обозначает
Figur ... respresenterar ...
Kaavion alla oleva teksti
... обозначает
Figur ... visar ...
Kaavion alla oleva teksti
Диаграмма... рассматривает...
Diagram ... undersöker ...
Kaavion alla oleva teksti
Диаграмма... изображает...
Diagram ... skildrar ...
Kaavion alla oleva teksti