Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Графики изображают прямую на уровне...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
На рисунке мы можем увидеть...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Форма графика показывает, что...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
... обозначает
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
... обозначает
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
Диаграмма... рассматривает...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
Диаграмма... изображает...
Kaavion alla oleva teksti