Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
Im Bild ist ... enthalten...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
Abbildung ... stellt ... dar.
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
Abbildung ... zeigt ...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
Diagramm ... untersucht...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
Diagramm ... beschreibt...
Kaavion alla oleva teksti