Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
Bilden visar ...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
Figur ... respresenterar ...
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
Figur ... visar ...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram ... undersöker ...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
Diagram ... skildrar ...
Kaavion alla oleva teksti