Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
De afbeelding bevat ...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
Afbeelding ... toont ...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram ... onderzoekt ...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
Diagram ... beschrijft ...
Kaavion alla oleva teksti